MEDLEM Pensionister

Pensionistarbejdet i RLF

Vedtaget på kredsstyrelsesmødet den 13. april 2010

Pensionistarbejdet i Roskilde Lærerforening.

Formål: At medlemmer af fraktion 4 selvstændigt tilrettelægger pensionistarbejdet - i henhold til generalforsamlingens og kredsstyrelsens beslutninger.

Pensionistudvalget planlægger selv arrangementer, udsendelser m.v.

Udvalget samarbejder med Lejre Lærerforenings pensionistudvalg om fællesarrangementer. Med det formål afholdes hvert år et fælles planlægningsmøde, hvor de 2 pensionistudvalg udarbejder et oplæg til deres respektive kredsstyrelser.

Øvrige opgaver fordeles mellem udvalgets medlemmer (jf. opgaverne beskrevet i RLF’s pensionistpjece).

Pensionistudvalget udpeger en kontaktperson til kredsen.

Pensionistudvalget har ansvar for at overholde det udmeldte budget og aflevere et afstemt regnskab til kredskassereren efter hvert arrangement.

Kredskontoret stiller kontorfaciliteter til rådighed.

Der afholdes et årligt møde mellem pensionistudvalget og kredskontoret. Kontoret indkalder til mødet.

Pensionistudvalget afholder hvert år i 1. kvartal et medlemsmøde for fraktion 4-medlemmer, hvori deltager næstformand og kredsformand. Dagsorden udformes i fællesskab, og der udfærdiges et referat, der tilgår kredsstyrelsen.

På medlemsmødet vælges pensionistudvalget på op til 5 medlemmer. Personvalg sker ved skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges.

I lige årstal vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter. De 2 repræsentanter varetager det faglige arbejde i forhold til Hovedforeningen og i Det forpligtende Kredssamarbejdes pensionistforum, hvor de er med til at vælge repræsentanter (p.t. 4) til Årsmødet.

Eventuelle valgte kongresdelegerede og kredsens repræsentanter i Det forpligtende kredssamarbejdes Pensionistforum indbydes til at deltage i pensionistudvalgets  møder.

Næstformanden i Roskilde Lærerforening er kontaktperson til udvalget.

Rammerne for pensionistudvalgets aktiviteter:

Budgettet bliver hvert år fastsat på Roskilde Lærerforenings generalforsamling.

Min. 4 årlige arrangementer.

Ved deltagerbetaling gradueres i forhold til medlem/ikke-medlem.

Arrangementer meddeles ved udsendelse og på Roskilde Lærerforenings hjemmeside.


Vedtaget på kredsstyrelsesmøde d. 13.4.2010

Spørgsmål og svar
Få tilsendt....

RLFnyt - nyheder direkte på mail