ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Viby Skole - afd. Bueager

Viby Skole - afd. Bueager er skolen for alle, hvor den enkeltes udvikling og læring inden for fællesskabets rammer er i centrum. Vi ønsker, at eleverne i løbet af skoletiden tilegner sig de forudsætninger, der er grundlag for selvudvikling, så de derigennem opnår større selvværd.

Vi tager udgangspunkt i, at alle i og omkring skolen besidder evnen til at træffe kvalificerede valg. Begreber som ansvarlighed, selverkendelse, livsglæde og harmoni med sig selv og sine omgivelser er derfor centrale for alle i skolens hverdag.

Vi lægger vægt på, at eleverne gennem undervisning og oplevelser bliver i stand til at handle aktivt og ansvarligt i et moderne internationalt samfund.

Vi finder det vigtigt, at løsningen af opgaverne vedr. eleverne og undervisningen af dem sker i et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem skolen og hjemmene. Derfor forventer vi, at såvel hjemmene som den enkelte elev påtager sig det fornødne medansvar for skolegangen og de aktiviteter, der hører hertil.

Viby Skole - afd. Bueager er en udviklingsorienteret skole, hvor vi til stadighed befinder os i balancefeltet mellem tradition og fornyelse.

Med respekt for forskellighed er det et mål, at det er lærerstabens samlede viden og erfaring, der er grundlaget for hele skolens arbejde.

Det professionelle samarbejdet er organiseret i lærerteam, hvor man sammen har ansvaret for at leve op til intentionerne i folkeskoleloven.

Grundlaget for undervisningens indhold og form er folkeskoleloven, de centrale kundskabs- og færdighedsområder, de ”fælles mål” for fagene samt beskrivelserne vedr. elevens alsidige personlige udvikling.

Det er et stadigt mål, at undervisningen tilrettelægges, så børnenes nysgerrighed og lyst til at lære bevares.

Skolens dagligdag skal være præget af læring og udvikling gennem åbenhed, dialog, demokrati, frihed og ligeværd.

Skolen kendetegnes ved:
Selvværd, engagement, ansvarlighed og gensidig respekt.

Spørgsmål og svar