MEDLEM

5. december 2011

café-eftermiddag den 5. december 2011

Roskilde Lærerforening inviterede alle medlemmer til café-eftermiddag mandag den 5. december kl. 15.30 - 17.30.

"Hvad er din ret og pligt som lærer og offentligt ansat?"

v/Steen Dam, konsulent i Danmarks Lærerforening og medforfatter til bogen "Bedre beslutninger i skolen"

Her følger et "referat" af café-eftermiddagen.

Steen Dam startede med at uddele en oversigt til de 30 deltagere over de emner, han ville komme ind på, og skrev indledende:

Det øverste med flammeskrift:

 

Medarbejderen skal samvittighedsfuldt overholde regler og forskrifter.

 

Medarbejderen har pligt til såvel indadtil som udadtil at vise sig værdig til den agtelse og tillid som stillingen kræver.

 

 

For at få på plads, at lærere og børnehaveklasseledere er offentligt ansatte i et system underlagt mange lovgivninger, gennemgik Steen Dam først alle de love, regulativer, bekendtgørelser og arbejdsretlige bestemmelser, som vi er underlagt i vores arbejde i folkeskolen.

Emner, der især blev debatteret, var forældresamarbejde, lærernes arbejdsmiljø i den inkluderende skole, ledelse der bakker lærerne op og retningslinjer for medicinering.

Med udgangspunkt i konkrete sager fik vi et indblik i, hvor spidsfindig lovgivningen er, og hvordan retssager ført af Danmarks Lærerforening for medlemmer kan ende i fuldstændig urimelige afgørelser set med lærerøjne. En sag drejede sig om en lærer, der med sin fod havde skubbet/flyttet en elevs ben og efterfølgende løftet eleven op i kraven. Det gjorde læreren, fordi eleven sad foran en trappe og skabte en farlig situation ved at løfte benene, når andre elever forsøgte at komme ned ad trappen. Eleven var fortsat, efter at læreren havde sagt, han skulle stoppe. Danmarks Lærerforening tabte sagen, og læreren blev afskediget på grund af fysisk magtanvendelse.                                                                                                     

På mødet udleverede Steen Dam ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen” og DLF’s skrivelse om ”Medicinering og andre omsorgsprægede opgaver”.